javascript – RGB到十六进制和十六进制到RGB

如何将RGB格式的颜色转换为十六进制格式,反之亦然?

例如,将’#0080C0’转换为(0,128,192)。

最佳答案
以下将对RGB到十六进制转换进行处理,并添加任何所需的零填充:

function componentToHex(c) {
  var hex = c.toString(16);
  return hex.length == 1 ? "0" + hex : hex;
}

function rgbToHex(r, g, b) {
  return "#" + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
}

alert( rgbToHex(0, 51, 255) ); // #0033ff

转换另一种方式:

function hexToRgb(hex) {
  var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
  return result ? {
    r: parseInt(result[1], 16),
    g: parseInt(result[2], 16),
    b: parseInt(result[3], 16)
  } : null;
}

alert( hexToRgb("#0033ff").g ); // "51";

最后,rgbToHex()的另一个版本,如@ casablanca的回答中讨论的,并在@cwolves的注释中建议:

function rgbToHex(r, g, b) {
  return "#" + ((1 << 24) + (r << 16) + (g << 8) + b).toString(16).slice(1);
}

2012年12月3日更新

这里有一个版本的hexToRgb(),它还解析一个速记的十六进制三元组,如“#03F”:

function hexToRgb(hex) {
  // Expand shorthand form (e.g. "03F") to full form (e.g. "0033FF")
  var shorthandRegex = /^#?([a-f\d])([a-f\d])([a-f\d])$/i;
  hex = hex.replace(shorthandRegex, function(m, r, g, b) {
    return r + r + g + g + b + b;
  });

  var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
  return result ? {
    r: parseInt(result[1], 16),
    g: parseInt(result[2], 16),
    b: parseInt(result[3], 16)
  } : null;
}

alert( hexToRgb("#0033ff").g ); // "51";
alert( hexToRgb("#03f").g ); // "51";

转载注明原文:javascript – RGB到十六进制和十六进制到RGB - 代码日志