c++ 如何在Linux中反汇编二进制可执行文件以获取汇编代码?

我被告知要使用反汇编器。 gcc有什么内置?最简单的方法是什么?
最佳答案
我不认为gcc有一个标志,因为它主要是一个编译器,但另一个GNU开发工具。 objdump采用-d / – 反汇编标志:

$ objdump -d /path/to/binary

反汇编看起来像这样:

080483b4 <main>:
 80483b4:  8d 4c 24 04       lea  0x4(%esp),%ecx
 80483b8:  83 e4 f0        and  $0xfffffff0,%esp
 80483bb:  ff 71 fc        pushl -0x4(%ecx)
 80483be:  55           push  %ebp
 80483bf:  89 e5          mov  %esp,%ebp
 80483c1:  51           push  %ecx
 80483c2:  b8 00 00 00 00     mov  $0x0,%eax
 80483c7:  59           pop  %ecx
 80483c8:  5d           pop  %ebp
 80483c9:  8d 61 fc        lea  -0x4(%ecx),%esp
 80483cc:  c3           ret  
 80483cd:  90           nop
 80483ce:  90           nop
 80483cf:  90           nop

转载注明原文:c++ 如何在Linux中反汇编二进制可执行文件以获取汇编代码? - 代码日志