PHP – 返回后打破?

我需要在这里使用破解,还是停止循环,只返回一次?

for($i = 0; $i < 5; $i ++) {
  if($var[$i] === '') return false;
  // break;
}

谢谢!

它将运行一次,停止循环,并退出函数/方法.

可以说,这是不好的风格.很容易忽略这种返回,这对于调试和维护来说是不好的.

使用休息可能更干净:

for($i = 0; $i < 5; $i ++) {
  if($var[$i] === '')
   { set_some_condition; 
    break;
   }
}

if (some_condition)
 return;

转载注明原文:PHP – 返回后打破? - 代码日志