javascript – 在JSTree中禁用多个选择不起作用

我在我的应用程序中使用JSTree和以下代码.

this.CreateTreeView = function () {
  $('#jstree_demo_div').jstree({
    'core': {
      'multiple': false,
      'data': [
        { "id": "ajson1", "parent": "#", "text": "Simple root node" },
        { "id": "ajson2", "parent": "#", "text": "Root node 2" },
        { "id": "ajson3", "parent": "ajson2", "text": "Child 1" },
        { "id": "ajson4", "parent": "ajson2", "text": "Child 2" },
      ]
    }
  });
}

如我的代码所示,我试图禁用多个选择.

现在,当我使用以下代码选择节点时.

$("#jstree_demo_div").jstree().select_node("ajson3");
$("#jstree_demo_div").jstree().select_node("ajson4");

它仍然选择两个节点.所以它变得像Javascript中的多个选择.

我提出这个问题只是为了确认JSTree的工作是否正确?

我知道我可以在使用deselect_all函数选择任何节点之前取消选择所有节点.

但据我说,如果多个选择设置为false,那么从javascript中选择节点也应该只选择一个节点.

如果我错了,请纠正我.

最佳答案
无论多重设置如何,select_node都将选择一个节点.

该设置仅限制用户交互,select_node是一种较低级别的方法,并且不受限制,因此您(开发人员)可以无限制地以编程方式修改选择.

如果要使用由用户交互触发的相同功能(因此受多个限制),请使用activate_node.

转载注明原文:javascript – 在JSTree中禁用多个选择不起作用 - 代码日志