python – 检查Numpy中的矩阵是否对称

我正在尝试使用参数(a,tol = 1e-8)创建一个函数,该函数返回一个布尔值,告诉用户矩阵是否对称(对称矩阵等于其转置).到目前为止我有:

def check_symmetric(a, tol=1e-8):
if np.transpose(a, axes=axes) == np.transpose(a, axes=axes):
  return True
def sqr(s):
  rows = len(s)
  for row in sq:
    if len(row) != rows:
      return False
  return True
if a != sqr(s):
  raise ValueError

虽然我不断得到一个轴没有定义消息,所以我很确定它根本不起作用……我想通过的测试是:

e = np.eye(4)
f = np.diag([1], k=3)
g = e[1:, :]

print(check_symmetric(e))
print(not check_symmetric(e + f))
print(check_symmetric(e + f * 1e-9))
print(not check_symmetric(e + f * 1e-9, 1e-10))
try:
  check_symmetric(g)
  print(False)
except ValueError:
  print(True)

任何帮助表示赞赏,谢谢!

最佳答案
你可以简单地使用allclose

def check_symmetric(a, tol=1e-8):
  return numpy.allclose(a, a.T, atol=tol)

转载注明原文:python – 检查Numpy中的矩阵是否对称 - 代码日志