javascript – 迭代嵌套的json对象数组

我必须遍历json数组对象.

它具有以下结构.

var myJSONObject = {
  "abc": {
    "prod_1": [
      {"prod_ver" : "prod 1 ver 1"},
      {"prod_ver" : "prod 1 ver 2"},
    ],
    "prod_2": [
      {"prod_ver" : "prod 2 ver 1"},
      {"prod_ver" : "prod 2 ver 2"},
    ],
    "prod_3": [
      {"prod_ver" : "prod 3 ver 1"},
      {"prod_ver" : "prod 3 ver 2"},
    ]
  }
};

基本上我正在做的是prod_1是产品的名称,prod_1的版本列表填充在其中.

所以现在我想要的是产品的名称以及它具有的版本.

问题是该产品下可能有许多产品和许多版本.
所以我需要一个适当的循环结构在javascript中可以通用来处理它.

如果循环将产品名称存储在一个var中并将其版本存储在另一个var中,那将是最好的,因为我需要对产品名称进行一些检查.

如果json结构错误或者可以编写更好的json结构,请建议正确/更好的结构.

请帮忙

提前致谢.

最佳答案
由于myJSONObject.abc包含产品列表,因此将属性abc定义为数组会更有意义.像这样:

var myJSONObject = 
{
"abc":
  [
    [
      {"prod_ver" : "prod 1 ver 1"},
      {"prod_ver" : "prod 1 ver 2"},
    ],
    [
      {"prod_ver" : "prod 2 ver 1"},
      {"prod_ver" : "prod 2 ver 2"},
    ],
    [
      {"prod_ver" : "prod 3 ver 1"},
      {"prod_ver" : "prod 3 ver 2"},
    ]
  ]
};

然后,您可以使用普通循环遍历产品及其版本:

for(var i = 0; i < myJSONObject.abc.length; i++)
{
  var product = myJSONObject.abc[i];
  for(var j = 0; j < product.length; j++)
  {
    var version = product[j];
  }
}

你可以稍微进一步改变你的JSON对象的结构,使其更容易理解.

var catalog = 
{
  "products": [
    {
      "name": "prod 1",
      "versions": [
        "ver 1",
        "ver 2"
      ]
    },
    {
      "name": "prod 2",
      "versions": [
        "ver 1",
        "ver 2"
      ]
    }
  ]
};

for(var i = 0; i < catalog.products.length; i++)
{
  var product = catalog.products[i];
  var productName = product.name;
  for(var j = 0; j < product.versions.length; j++)
  {
    var version = product.versions[j];
  }
}

转载注明原文:javascript – 迭代嵌套的json对象数组 - 代码日志