jQuery显示具有更多和更少链接的第一个X元素

我正在尝试找到一个jQuery解决方案,在左侧导航过滤器中显示每个菜单上的前3个项目,并显示“显示更多”和“显示更少”链接,以便用户扩展列表.

我已经搜索了一个解决方案,但大多数展开/折叠脚本完整隐藏图层,而其他人显示展开(显示更多)链接但不切换显示折叠(显示更少)链接.

我的菜单编码如下.

<div id="menu1">
<ul class="term-list">
<li class="term-item ">Item 1</li>
<li class="term-item ">Item 2</li>
<li class="term-item ">Item 3</li>
<li class="term-item ">Item 4</li>
</ul>
</div>
<div id="menu2">
<ul class="term-list">
<li class="term-item ">Item 1</li>
<li class="term-item ">Item 2</li>
<li class="term-item ">Item 3</li>
<li class="term-item ">Item 4</li>
</ul>
</div>
最佳答案
jsBin demo

这是一个基本的例子:

$('ul.term-list').each(function(){

 var LiN = $(this).find('li').length;

 if( LiN > 3){  
  $('li', this).eq(2).nextAll().hide().addClass('toggleable');
  $(this).append('<li class="more">More...</li>');  
 }

});


$('ul.term-list').on('click','.more', function(){

 if( $(this).hasClass('less') ){  
  $(this).text('More...').removeClass('less');  
 }else{
  $(this).text('Less...').addClass('less'); 
 }

 $(this).siblings('li.toggleable').slideToggle();

}); 

或者更多compact version.

转载注明原文:jQuery显示具有更多和更少链接的第一个X元素 - 代码日志