java – 使用纯GLSL的2D运动模糊和高斯模糊

我希望使用纯GLSL实现运动模糊或高斯模糊.
我已经创建了一些基本的着色器,我已经考虑了一些想法.

我的着色器:

顶点着色器:

attribute vec4 a_color;
attribute vec2 a_position;
attribute vec2 a_texCoord0;

uniform mat4 u_projTrans;

varying vec4 v_color;
varying vec2 v_texCoord0;

void main() {
  v_color = a_color;
  v_texCoord0 = a_texCoord0;
  gl_Position = u_projTrans * vec4(a_position, 0.0f, 1.0f); 
}

片段着色器:

varying vec4 v_color;
varying vec2 v_texCoord0;

uniform vec2 screenSize;

uniform sampler2D u_texture;
uniform vec4 v_time;

const float RADIUS = 0.75;

const float SOFTNESS = 0.6;

void main() {
  vec4 texColor = texture2D(u_texture, v_texCoord0);
  vec4 timedColor = (v_color + v_time);

  vec2 position = (gl_FragCoord.xy / screenSize.xy) - vec2(0.5);
  float len = length(position);

  float vignette = smoothstep(RADIUS, RADIUS-SOFTNESS, len);

  texColor.rgb = mix(texColor.rgb, texColor.rgb * vignette, 0.5);

  gl_FragColor = vec4(texColor.rgb * timedColor.rgb, texColor.a);
}

使用纯GLSL创建模糊是一个好主意吗?有没有人有任何关于如何做的想法?
我可以回答我自己的问题,因为我有一些想法.

最佳答案
我要回答我自己的问题.

最后,我只更改了片段着色器:

varying vec4 vColor;
varying vec2 vTexCoord;

uniform vec2 screenSize;

uniform sampler2D u_texture;
uniform vec4 v_time;

const float RADIUS = 0.75;

const float SOFTNESS = 0.6;

const float blurSize = 1.0/1000.0;

void main() {

  vec4 texColor = vec4(0.0); // texture2D(u_texture, vTexCoord)
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord - 4.0*blurSize) * 0.05;
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord - 3.0*blurSize) * 0.09;
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord - 2.0*blurSize) * 0.12;
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord - blurSize) * 0.15;
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord) * 0.16;
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord + blurSize) * 0.15;
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord + 2.0*blurSize) * 0.12;
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord + 3.0*blurSize) * 0.09;
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord + 4.0*blurSize) * 0.05;

  vec4 timedColor = (vColor + v_time);

  vec2 position = (gl_FragCoord.xy / screenSize.xy) - vec2(0.5);
  float len = length(position);

  float vignette = smoothstep(RADIUS, RADIUS-SOFTNESS, len);

  texColor.rgb = mix(texColor.rgb, texColor.rgb * vignette, 0.5);

  gl_FragColor = vec4(texColor.rgb * timedColor.rgb, texColor.a);
}

实际的模糊效果写在这里:

  vec4 texColor = vec4(0.0); // texture2D(u_texture, vTexCoord)
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord - 4.0*blurSize) * 0.05;
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord - 3.0*blurSize) * 0.09;
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord - 2.0*blurSize) * 0.12;
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord - blurSize) * 0.15;
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord) * 0.16;
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord + blurSize) * 0.15;
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord + 2.0*blurSize) * 0.12;
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord + 3.0*blurSize) * 0.09;
  texColor += texture2D(u_texture, vTexCoord + 4.0*blurSize) * 0.05;

这种效果使高斯模糊,纯粹用GLSL.
您可以随时根据自己的喜好调整变量.

转载注明原文:java – 使用纯GLSL的2D运动模糊和高斯模糊 - 代码日志