jquery – 访问表的第n列

我有一个包含以下结构和数据的表

<tr>
<td><input id="c1" type="checkbox"/></td>
<td>342</td>
<td>24</td>
<td>Jeff</td>
</tr>
<tr>
<td><input id="c2" type="checkbox"/></td>
<td>343</td>
<td>29</td>
<td>Libo</td>
</tr>

我想计算所有行的第三列的总值,并检查它们.因此,假设检查了上面的两行,则第三列的值将为24 29 = 53

最佳答案
var total = 0;
$("table tr:has(:checkbox:checked) td:nth-child(3)").each(function() {
    total += parseInt($(this).text());
});

见这fiddle.

转载注明原文:jquery – 访问表的第n列 - 代码日志