sql – Zend Framework:如何使用Joins在一个查询中组合三个表?

我有三个这样的表:

人员表:

person_id |  name   |  dob
--------------------------------
  1   |  Naveed  | 1988
  2   |  Ali    | 1985
  3   |  Khan   | 1987
  4   |  Rizwan  | 1984

地址表:

address_id | street |  city | state | country
----------------------------------------------------
  1    | MAJ Road | Karachi | Sindh | Pakistan
  2    | ABC Road | Multan | Punjab | Pakistan
  3    | XYZ Road | Riyadh |  SA  | SA

Person_Address表:

person_id | address_id
----------------------
  1   |   1
  2   |   2
  3   |   3

现在我想获取Person_Address表的所有记录,但也想通过一个查询获取这样的人员和地址记录:

person_id|  name | dob | address_id | street |  city | state | country
----------------------------------------------------------------------------------
  1  |  Naveed | 1988 |  1    | MAJ Road | Karachi | Sindh | Pakistan
  2  |  Ali  | 1985 |  2    | ABC Road | Multan | Punjab | Pakistan 
  3  |  Khan  | 1987 |  3    | XYZ Road | Riyadh |  SA  | SA

如何使用zend?谢谢

最佳答案
参考指南是了解Zend_Db_Select的最佳起点.除了下面的例子,当然:

//$db is an instance of Zend_Db_Adapter_Abstract
$select = $db->select();
$select->from(array('p' => 'person'), array('person_id', 'name', 'dob'))
    ->join(array('pa' => 'Person_Address'), 'pa.person_id = p.person_id', array())
    ->join(array('a' => 'Address'), 'a.address_id = pa.address_id', array('address_id', 'street', 'city', 'state', 'country'));

然后就像获取一行一样简单:

$db->fetchRow($select);

在调试Zend_Db_Select时,你可以使用一个聪明的技巧 – 只需打印select对象,然后调用toString方法生成SQl:

echo $select; //prints SQL

转载注明原文:sql – Zend Framework:如何使用Joins在一个查询中组合三个表? - 代码日志