javascript – 切换菜单处于活动状态

嘿我正在做一个菜单,我希望当我点击该项目进入活动位置,然后当点击另一个项目时,它更改为最近点击为活动并从最后一个删除状态,这是我正在做的但是不工作……我很感激有人可以帮助我.

HTML

<div id="nav-pPal">
 <ul class="nav-Ppal">
  <li><a class="btns-nav" id="0" href="#block-intro">01</a></li>
  <li><a class="btns-nav" id="1" href="#block-pq-zolfunza">02</a></li>
  <li><a class="btns-nav" id="2" href="#block-modulos-zolfunza">03</a></li>
  <li><a class="btns-nav" id="3" href="#block-seguridad">04</a></li>
  <li><a class="btns-nav" id="4" href="#block-desarrollo">05</a></li>
  <li><a class="btns-nav" id="5" href="#block-nuestra-ubic">06</a></li>
  <li><a class="btns-nav" id="6" href="#block-noticias">07</a></li>
  <li><a class="btns-nav" id="7" href="#block-preguntas">08</a></li>
  <li><a class="btns-nav" id="8" href="#block-contacto">09</a></li>
 </ul>
</div>

CSS

.nav-Ppal li a {
width: 30px;
height: 22px;
padding-top:8px;
text-align:center;
display:block;
text-decoration:none;
color:#FFF;
cursor:pointer;
background-color: #000;
color: #FFF;
opacity: 1;
-moz-opacity: 0.70;
-ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha"(Opacity=70);
cursor:pointer;
font-family: 'lucida_sans_unicoderegular', Helvetica, Arial, sans-serif;
font-size:11px;
}
.nav-Ppal li a:hover {
background-color: #f7941e;
color: #FFF;
display:block;
text-decoration:none;
cursor:pointer;
}

.nav-Ppal-active{
background: white;
color: black;
}

jQuery的

$(".nav-Ppal li a").on("click", checkTarget);
function checkTarget(){
  /*$(".nav-Ppal li a").not(this).removeClass(".nav-Ppal_active");*/
  $(".nav-Ppal li a").addClass("nav-Ppal-active");
  console.log("click");
}
最佳答案
$(function() {
 $(".nav-Ppal li a").on("click", function() {
  $(".nav-Ppal li a").removeClass('nav-Ppal-active');
  $(this).addClass("nav-Ppal-active");
 });
});

这就是你想要做的

改变你的CSS:

.nav-Ppal-active{
 background: white;
 color: black;
}

您的默认类会覆盖您的特异性.

工作环节:http://jsfiddle.net/barrychapman/epaE3/3/

转载注明原文:javascript – 切换菜单处于活动状态 - 代码日志