php – 显示来自一个数组的前4个元素和来自另一个数组的前1个元素,直到存在数组元素

我试图通过显示第一个数组中的4个第一个元素和第二个数组中的1个第一个元素来创建第三个数字数组,依此类推.

例:

A1 { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25 }
A2 {11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 } 

结果应该是:

A3 { 1, 2, 3, 4, 11, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10, 21, 22, 13, ... }
   └───┬────┘ ↑↑ └───┬────┘ ↑↑ └─────┬─────┘ ↑↑
     A1   A2   A1   A2    A1    A2 

现在我尝试了这段代码,但它没有显示第二个数组中的所有元素.

<?php

  $array = array(1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10);
  $array2 = array(11, 12, 13, 14, 15 ,16,17,18,19,20);

  $temp = 0;

  foreach ($array as $key => $item)
  {
    echo $item;

    if(($key+1) % 4 == '0')
    {
      echo $array2[$temp];
      $temp++;
    } 
  }


?>
最佳答案
说明

在这里,我首先将第一个数组分为4个元素的每个部分,第二个部分为1个部分,分别为array_chunk(),如下所示:

//Array one
Array (
  Array (
    //4 array elements
  )
  //...
)

//Array two
Array (
  Array (
    //1 array elements
  )
  //...
)

然后你可以使用array_map()一次遍历两个数组,并将这两个数组与array_merge()合并在一起.由于两个数组中的元素数量可能不均匀,我只需检查is_array(),如果我们仍然有一个包含要合并的元素的数组或如果我们必须为array_merge()使用一个空数组.

所以在array_map()之后我们得到一个二维数组,每个subArray包含来自第一个数组的4个元素和来自第二个数组的1个元素,如下所示:

//Array
Array (
  Array (
    //4 array elements from array one
    //1 array elements from array two
  )
  //...
)

然后我们可以使用call_user_func_array()结合array_merge()将所有元素作为一维数组.

<?php

  $array = array(1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10);
  $array2 = array(11, 12, 13, 14, 15 ,16,17,18,19,20);

  $result = call_user_func_array("array_merge", array_map(function($arrayOne, $arrayTwo){
    return array_merge(is_array($arrayOne) ? $arrayOne : [], is_array($arrayTwo) ? $arrayTwo : []);
  }, array_chunk($array, 4), array_chunk($array2, 1)));


  print_r($result);

?>

输出:

Array (
  [0] => 1
  [1] => 2
  [2] => 3
  [3] => 4
  [4] => 11
  [5] => 5
  [6] => 6
  [7] => 7
  [8] => 8
  [9] => 12
  [10] => 9
  [11] => 10
  [12] => 13
  [13] => 14
  [14] => 15
  [15] => 16
  [16] => 17
  [17] => 18
  [18] => 19
  [19] => 20
)

转载注明原文:php – 显示来自一个数组的前4个元素和来自另一个数组的前1个元素,直到存在数组元素 - 代码日志