javascript – 获取多维数组的N个元素的所有组合

我正在尝试编写一个算法来获取M个元素的多维数组中N个元素的所有可能组合.

就像是:

function getCombinations(arr, n){
 ...
}

var arr = [ ["A"],["B","C"],["D","E"]];
var n = 2;

getCombinations(arr,n);

这应该产生:

[
["A","B"],["A","C"],["A","D"],["A","E"],
["B","D"],["B","E"],
["C","D"],["C","E"]
]

数组内部的元素数量可能会有所不同,唯一设置的是元素的组合数量.

顺序没关系,但你不能重复,我的意思是[“A”,“B”] == [“B”,“A”],所以第二个没有考虑.

有帮助吗?

最佳答案
ChrisB解决方案有一个错误,他没有在arr.shift之前缓存循环的长度,并且它没有返回最后一个组合,我认为这将完成这项工作:

function getCombinations (arr, n) {
  var i, j, k, elem, l = arr.length, childperm, ret = [];
  if (n == 1){
    for (i = 0; i < arr.length; i++) {
      for (j = 0; j < arr[i].length; j++) {
        ret.push([arr[i][j]]);
      }
    }
    return ret;
  }
  else {
    for (i = 0; i < l; i++) {
      elem = arr.shift();
      for (j = 0; j < elem.length; j++) {
        childperm = getCombinations(arr.slice(), n-1);
        for (k = 0; k < childperm.length; k++) {
          ret.push([elem[j]].concat(childperm[k]));
        }
      }
    }
    return ret;
  }
}


getCombinations([["A"],["B"],["C","D"]], 2);

// [["A", "B"], ["A", "C"], ["A", "D"], ["B", "C"], ["B", "D"]]

getCombinations([["A"],["B"],["C"],["D"]], 2);

// [["A", "B"], ["A", "C"], ["A", "D"], ["B", "C"], ["B", "D"], ["C", "D"]]

转载注明原文:javascript – 获取多维数组的N个元素的所有组合 - 代码日志